• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
  Shibaura trekker
 1. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die worden aangegaan door Handelsonderneming Maurits van den Hoek (hierna te noemen verhuurder) en op alle uit deze overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen en werkzaamheden. Tevens zijn deze huurvoorwaarden van toepassing op offertes die de verhuurder uitbrengt voor het aangaan van een overeenkomst. Algemene voorwaarden van de huurder worden bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door verhuurder evident gemaakte fouten in offertes, aanbiedingen, huurprijslijsten, facturen en anderszins gepubliceerde prijzen, kunnen door verhuurder worden hersteld. Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot afbeeldingen, opgegeven maten, capaciteiten en gewichten kan verhuurder nimmer aansprakelijk worden gehouden.
 3. De huurprijzen zijn de prijzen van de verhuurder zoals die gelden op de datum van de ingang van de huur, exclusief btw en af depot van de verhuurder, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De huurprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van 5 werkdagen per week van 8 uren per dag. De minimale huurperiode is 1 dag. Indien er buiten werkdagen met het gehuurde wordt gewerkt is huurder voor deze dagen normaal huur verschuldigd. Indien meer dan 8 uren per dag/ 40 uren per week met het gehuurde wordt gewerkt, is huurder voor de extra uren een toeslag per extra uur verschuldigd.
 4. De huurperiode gaat in op de dag en tijd dat het huurmaterieel aan de huurder ter beschikking wordt gesteld af het depot van de verhuurder en eindigt op de dag en tijd dat het gehuurde in nette, schadevrije en bedrijfsvaardige toestand door verhuurder retour wordt geaccepteerd op diens depot. De ingangsdatum wordt vastgelegd op de haalbon en de retourdatum op de retourbon. Beide bonnen dienen getekend te worden door de huurder. Bij het ontbreken van een handtekening van de huurder wordt het verzenden van deze bonnen per mail, fax of anderszins daarmee gelijkgesteld. Vorstverletdagen en vakantiedagen tellen volledig mee voor de vaststelling van de huurperiode en de huurprijs. De verhuurder behoudt na beëindiging van de huurovereenkomst volledige aanspraak op alle uit de overeenkomst voor de huurder voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht op vergoeding van schade aan goederen en vermissing van goederen. Controle van de goederen vind in ieder geval binnen 10 werkdagen na retournering van de goederen plaats. Indien schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken wordt vastgesteld laat verhuurder dat binnen 10 werkdagen aan de huurder weten. Na melding kan verhuurder direct tot vervanging of reparatie overgaan en de kosten daarvan doorberekenen aan de huurder.
 5. De huurder dient het gehuurde materieel overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en dit als een goed huisvader te beheren en onderverhuur is uitdrukkelijk niet toegestaan. De huurder heeft het recht om voor aanvang van de huurperiode het materieel te (laten) keuren. Indien huurder hier geen gebruik van maakt en er geen bijzonderheden op de haalbon worden vermeld, dan wordt het materieel geacht in goede en schadevrije toestand ter beschikking te zijn gesteld. Het is de huurder niet toegestaan om zelf reparaties aan het huurmaterieel te (doen) verrichten. In geval van storingen en/ of schade dient de verhuurder onmiddellijk schriftelijk in kennis te worden gesteld. Huurder mag het materieel niet aan derden ter beschikking stellen behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, in welk geval de huurder volledig aansprakelijk blijft voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Huurder is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder het huurobject te verplaatsen van het adres van ter beschikking stelling in Nederland door de verhuurder, noch van bij verhuurder gemelde inzetdoeleinden te veranderen.
 6. Dagelijks onderhoud dient door de huurder te worden uitgevoerd. Reparaties noodzakelijk geworden tijdens de huurperiode,  anders dan normale slijtage (zulks ter beoordeling van de verhuurder),  worden door verhuurder aan de huurder in rekening gebracht. Bij storingen waarbij een monteur van verhuurder nodig is zal buiten werkdagen van 07.45 uur tot 16.30 uur een toeslag op het uurtarief worden berekend. Tevens worden de kilometers die de monteur rijdt van zijn huisadres naar het depot van verhuurder vice versa berekend. De huurperiode loopt door totdat de reparaties zijn afgerond en het materieel weer in bedrijfsvaardige toestand is.
 7. Verhuurder behoudt te allen tijde het eigendom van het gehuurde en behoudt zich derhalve het recht voor het gehuurde te allen tijde te controleren of te laten controleren. De huurder verplicht zich hieraan medewerking te verlenen. Verder is verhuurder te allen tijde gerechtigd het gehuurde terug te nemen om welke redenen dan ook, ook hieraan verplicht huurder zich om medewerking te verlenen. Indien huurder geen medewerking verleent behoudt verhuurder zich het recht voor zich toegang te verschaffen tot het gehuurde, zonder dat daartoe enige verplichting tot betaling van schadevergoeding ontstaat van de zijde van de verhuurder.
 8. Artikel 8
  1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het huurobject bij een derde kan (komen te)berusten of dat het verhuurde goed kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.
  2. Niettegenstaande het bestaan van een huurovereenkomst zal Huurder huurobject op eerste verzoek aan de derde afgeven onder overlegging van de schriftelijk bewijsstukken of een bevestiging van de Verhuurder, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenares of pandhoudster afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
  3. Indien de derde eigenaar is van het huurobject (of als voormalig pandhouder de eigendom heeft verkregen) en de derde de onderhavige huurovereenkomst zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
  4. Voor zover de onderhavige huurovereenkomst eerder tot stand komt dan de bovengenoemde huur- en/ of financiële leaseovereenkomst tussen Verhuurder en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft ook na verkoop van het verhuurde goed door Verhuurder aan de derde, gevolgd door de bovengenoemde huur- en/of financiële leaseovereenkomst tussen Verhuurder en de derde, de onderhavige huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder van kracht.
  5. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen ‘derdenbeding’ kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen.
 9. Laden, lossen, transport en in bedrijf stellen vinden plaats voor rekening en risico van de huurder, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat verhuurder voor transport en/ of in bedrijfstelling zorg draagt, in welk geval dit voor risico van de verhuurder plaats vindt. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de los/ laadplaats voor een normaal vervoermiddel goed bereikbaar is. Blijkt dit niet het geval, dan is verhuurder gerechtigd de eventuele meerkosten in rekening te brengen.
 10. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van verhuurder: - is alle aansprakelijkheid richting verhuurder voor schade ten gevolge van gebreken in of aan het gehuurde of door verhuurder verrichte werkzaamheden, zowel bij huurder als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten. - is verhuurder nimmer aansprakelijk voor fouten van personeel van verhuurder dan wel van personen die door verhuurder in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld
 11. Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of huurder ter beschikking gestelde gegevens. Verder aanvaardt verhuurder geen enkele aansprakelijkheid voor enig onheil van buitenaf, bijvoorbeeld schade ontstaan door lekkage van het gehuurde. Aansprakelijkheid voor schade gedurende, tijdens of na reparatie, keuring,  (de)montage, opslag, verblijf of onderhoud, aan huurder en/of derden is uitdrukkelijk uitgesloten.
 12. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling dient ook de kredietbeperkingstoeslag volledig voldaan te worden. Tevens is huurder vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als een hele maand. Indien huurder ondanks herhaaldelijke betalingsverzoeken niet tot betaling overgaat is huurder aansprakelijk voor alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Deze kosten zijn niet gemaximeerd. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden. Op de overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 13. Er is door de verhuurder voor de meeste huurobjecten een werkmaterieelverzekering afgesloten.  Hiervoor wordt een bedrag per huurobject doorberekend aan de huurder. Het gehuurde is uitsluitend door verhuurder verzekerd, conform diens polisvoorwaarden, indien op de haalbon per artikel wordt aangeven dat deze verzekerd zijn. De belangrijkste verzekeringsvoorwaarden zijn samengevat in de beknopte verzekeringsvoorwaarden die op iedere vestiging beschikbaar zijn of op verzoek toegestuurd worden. Aan deze beknopte verzekeringsvoorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend, de originele polis is te allen tijde bindend en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
 14. De verhuurovereenkomst zal met directe ingang worden ontbonden indien:
  1. Huurder is niet toegestaan het object te vervreemden of daarop een pandrecht of enig ander beperkt recht te vestigen.
  2. Huurder is niet toegestaan het object geheel of gedeeltelijk op welke titel dan ook aan een derde in gebruik te geven of anderszins af te staan, dan wel zijn rechten uit deze overeenkomst aan een derde over te dragen
  3. Huurder surseance van betaling aanvraagt, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, aangifte tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard
  4. Executoriaal beslag op het geheel of een deel van het vermogen van huurder en/of op de huurobjecten wordt gelegd, dan wel een daarop gelegd conservatoir beslag van waarde wordt verklaard, alsmede in geval van fiscaal of justitieel beslag
  5. Zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van verhuurder met betrekking van huurder in gevaar brengen o.a. door verkoop van aandelen of van de onderneming, vestiging in het buitenland etc.
  6. Huurder ondanks herhaalde aanmaning in verzuim blijft zijn verplichtingen jegens verhuurder na te komen.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Handelsonderneming Maurits van den Hoek Internetsite, kunt u contact opnemen via info@mauritsvandenhoek.nl.